LEISTI-SEURA RY   TAPAHTUMIA   HISTORIAA   YHTEYDENOTTO


[ Leisti-seura ry ]
[ Säännöt ]
[ Sukuneuvosto ]
[ Jäsenistö ]
[ Toiminta ]

Liity jäseneksi!

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § mukainen rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Säännöt

( hyväksytty seuran perustamiskokouksessa 12.11.1972 )
( 4§ muutettu sukukokouksessa 24.8.2013 )
( 9§, 10§, 11§ ja 12§ muutettu sukukokouksessa 19.8.2017 )

  Yhdistyksen nimi on LEISTI-SEURA ry ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki.
 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

 

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:
- järjestämällä kokouksia, jossa jäsenet voivat tutustua toisiinsa;
- kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämään suvun vaiheita käsitteleviä asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikkelekokoelmia ja muita painotuotteita;
- kokoamalla, luetteloimalla sekä omissa ja julkisissa kokoelmissa säilyttämään sukuun kuuluvia muistoesineitä;
- selvittämään suvun vaiheita sekä saattamaan tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;
- jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet; nekin, jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen;
- avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin yhdistyksen jäseniä, jolloin poikkeustapauksessa avustus voidaan antaa yhdistykseen kuulumattomalle suvun jäsenelle.

Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätíöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Kymin pitäjän Sutelan kylässä Leistin talossa vuosina 1743-1774 isäntänä asuneesta Erkki Mikonpoika Leististä ja hänen vaimostaan Maria Simontytär Leististä, joka oli kotoisin Kymin pitäjän Ylänummen kylästä; henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

 

Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksen jäsen, joka on osoittautunut arvottomaksi siihen kuulumaan ja jäsen, joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut liittymismaksuaan ellei sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä tähän laiminlyöntiin.

 

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymismaksut, joiden vähimmäismäärät varsinainen sukukokous vahvistaa. Yhdistyksen jäsenistäon yhdistyksen pidettävä erityistä luetteloa.

 

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimikausi kestää siksi kunnes uusi sukuneuvosto on valittu.

Sukuneuvostoon kuuluu viisi (5) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, esinekokoelmien hoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka ovat yhdistykselle tarpeelliset. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita. Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnäoleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisin ääntenenemmistöin ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

 

Yhdistyksen nimen taloudellisissa sitoumuksissa kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jomman kumman heistä ollessa estyneenä toinen yhdessä sukuneuvoston sihteerin kanssa. Muuten kirjoittaa yhdistyksen nimen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka muu sukuneuvoston jäsen kukin erikseen.

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa. Toiminnantarkastajien lausunto toiminnan ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa sukuneuvostolle.

10§ 

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti-syyskuun kuluessa, joka neljäs vuosi ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä tai sähköpostiviestillä. Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä tai sähköpostiviestillä.

11§ 

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen on tällöin todettava, onko yhdistys sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä, ellei kokous halua itse toimittaa pöytäkirjan tarkastusta, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat viralliset asiat:
1. Sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta.
2. Yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja toiminnantarkastajien lausunnot.
3. Kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille.
4. Liittymismaksun vahvistaminen toimikautta varten.
5. Alkavaa toimikautta varten valittavien sukuneuvoston jäsenten, kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan vaalit.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

12§ 

Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, joka on maksanut liittymismaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla taikka muulla kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua äänestystä, jota on aina käytettävä sukuneuvoston jäseniä, toiminnantarkastajia ja varatoiminnantarkastajia valittaessa. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

13§ 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta ja myymisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tähdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin ääntenenemmistöin, mutta muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta tällainen päätös tulisi voimaan, että sitä on kannattanut kaksi kolmesta läsnäolleesta.

14§ 

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, siirtyvät yhdistyksen varat, arkisto ja muu omaisuus Suomen Sukututkimusseuralle taikka sitä vastaavalle järjestölle. Omaisuuden saaja voi harkintansa mukaan sopia tieteellisten laitosten tai muunlaisten sivistyksellisten elinten kanssa saadun omaisuuden täydellisestä tai osittaisesta edelleenluovuttamisesta näille.

 


Ohjeet Ancestryyn

Leisti-seura ry